چرا بهائی نیستم این وبلاگ بر آن است تا در محیطی آرام و به دور از تعصب گفتگویی صمیمی را با دوستان بهائی آغاز و نویسندگان آن آمادگی خود را برای هر نوع گفتگو در محیطی آرام و بدور از هیاهوی سیاسی اعلام می دارد . نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . http://baha19.mihanblog.com 2018-12-16T21:19:01+01:00 text/html 2017-04-03T03:42:00+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت آیا بهائیان نیز می‌توانند تحری حقیقت نمایند؟! http://baha19.mihanblog.com/post/1704 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00267.jpg" width="668" height="334"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>بهائیان در حالی اولین&nbsp;آموزه و اصل در آیین خود را تحری حقیقت معرفی کرده و پیروان سایر ادیان را به خاطر ترک آن مورد سرزنش قرار می‌دهند که گویا خود، هیچ‌گونه التزام عملی بدان ندارند. چرا که مواردی نظیر تعصب‌گرایی، عدم نیاز به آن برای بهائیان و...؛ این مفهوم را به خوبی می‌فهماند که تحری حقیقت از دیدگاه بهائیت، یعنی بهائی شدن و بس!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22684">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:41:06+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت علّت سکوت بهائیت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی http://baha19.mihanblog.com/post/1703 <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00265.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>تشکیلات بهائیت در پاسخ به سکوت خود در قبال جنایات رژیم صهیونیستی می‌گوید که&nbsp;وارد شدن به چنین حوزه عملکردی، با اهداف جهان شمول بهائیت سازگاری ندارد. اما بسی جای تعجب در خصوص فرقه‌ایست که حتی خود را ملزم به احقاق حقوق هم‌جنس بازان ایران می‌داند، اما دفاع از مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین را سیاسی‌کاری معرفی می‌کند!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22651">ادا مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:40:09+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت مبلّغان بهائی و تبیین خدایی حسینعلی‌بهاء ! http://baha19.mihanblog.com/post/1702 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00264.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>حسینعلی نوری بارها و بارها، هم‌چون فرعون‌های زمان،&nbsp;خود را خدای جهانیان معرفی کرده است. پس از او نیز سردمداران تشکیلات بهائیت، در آثار خود بر الوهیت پیشوایشان تصریح کرده‌اند. اما با این حال، در حالی نماز بهائی به عنوان نماد یکتاپرستی بهائیان مطرح می‌شود که هدف از آن، تنها جلب رضای حسینعلی نوری می‌باشد!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22613">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:39:24+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت آرزویی که محقق نشد و گِله‌ای که به جا ماند ! http://baha19.mihanblog.com/post/1701 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00262.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>در یکی از برنامه‌های شبکه‌ی آیین بهایی، با ابراز انتقاد به حکومت و قانون اساسی ایران، اساس حکومت دینی،&nbsp;بر پایه‌ی تبعیض و نابرابری معرفی شد. در پاسخ به این اظهارات می‌گوییم: بسی جای تعجب است، حال که آرزوی تشکیلات بهائی برای راه‌اندازی سلطنت دینی خود در ایران محقق نشد، اینک با چه منطقی اساس آن را زیر سؤال می‌برد؟!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22573">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:15:03+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت آیا بهائیان نسبت به سرنوشت هموطنان غیربهائی خود بی‌تفاوتند؟! http://baha19.mihanblog.com/post/1700 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00252.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>در شبکه‌های مجازی وابسته به تشکیلات بهائی، مقاله‌ای تحت عنوان: «آیا بهائیان نسبت به سرنوشت هموطنان غیربهائی خود بی‌تفاوتند؟» منتشر شد. نویسنده‌ی بهائی این مقاله، با فاکتور گرفتن تمامی جنایات&nbsp;و خیانت‌های این تشکیلات به ایران و ایرانی، با ذکر مواردی خلاف واقع و گاه سبک، بهائیت را خادم به ایران و ایرانی معرفی نمود!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22566">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:14:21+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت شرط رعایت کرامت انسانی در آیین بهائی http://baha19.mihanblog.com/post/1699 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00251.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>کارشناس یکی از برنامه‌های شبکه‌ی آیین بهایی، از این‌که چرا رعایت کرامت انسانی افراد در ادیان، منحصر به رعایت نوع خاصی از رفتار توسط ایشان می‌گردد، گلایه کرد. گلایه‌مندی بهائیان از این موضوع در حالیست که پیشوایان بهائی،&nbsp;همواره&nbsp;در گفتارهای خود، به سایر عقاید توهین و غیربهائیان را حتی اگر از عالم‌ترین‌ها هم باشند، خوارترین شمرده‌اند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22540">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-30T06:13:39+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت صلح جهانی؛ آرزو یا پیشگویی عبدالبهاء ؟! http://baha19.mihanblog.com/post/1698 <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"><div align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00250.jpg"><br></div><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>مبلّغان بهائی با استناد به ادعاهای عبدالبهاء، او را دارای مقام علم الهی و عصمت معرفی می‌کنند. اما حقیقت اینست که با بررسی تمامی گفته‌های این شخص، به خلاف این موضوع می‌رسیم. به عنوان نمونه، عبدالبهاء خبر از صلح جهانی در آینده‌ی نزدیک می‌دهد. حال که این خبر او، نه در قالب پیشگویی و نه در قالب آرزو، مورد پذیرش نیست.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22522">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-18T15:07:37+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت تعیین قبله یا ترویج شرک ؟! http://baha19.mihanblog.com/post/1697 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/741.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>در کتاب اقدس بهائیان آمده است که بهاءالله قبر خود را بعنوان قبله‌ی بهائیان معرفی می‌کند و بزرگانِ بهایی هم طبق همین فتوا دادند، و اعمال عبادی آنها به سمت همین قبله صورت می‌گیرد. این در حالی است که تمام ادیان الهی مردم را به توحید دعوت می‌کنند و تا به حال پیامبری دیده نشده که مردم را به سجده‌ی بر خود یا سجده‌ی بر قبر خود امر کند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22576">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-18T15:06:48+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت آیا بهائیان روابط خوبی با رژیم پهلوی داشتند؟! http://baha19.mihanblog.com/post/1696 <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00255.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>«آیا بهائیان روابط خوبی با رژیم پهلوی داشتند؟»، عنوان مقاله‌ایست&nbsp;که در شبکه‌های اجتماعی وابسته به تشکیلات بهائیت، به انتشار درآمد. نویسنده‌ی این مقاله مدعی شد که بهائیان نه تنها در حکومت پهلوی نقشی نداشتند بلکه مورد ستم نیز واقع شده‌اند. اما به راستی که&nbsp;انکار نفوذ بهائیت در رژیم&nbsp;پهلوی و هم‌دستی در جنایات&nbsp;آن، غیرممکن&nbsp;است!</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22586">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-18T15:06:03+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت خشونت علی محمد باب در برخورد با سایر ادیان http://baha19.mihanblog.com/post/1695 <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/45678_6.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>در کتاب‌های علی‌محمدباب خشونت شدیدی در برخورد با سایر ادیان دیده می‌شود. وحتی جان و مالِ غیر مؤمنین به بیان را در خطر قرار می‌دهد. او گمان کرده با این احکام می‌تواند دنیا را اهل بیان کند.آنها معتقدند که مطالبِ آنها از طرف خدا نازل شده است در حالی‌که هیچ سنخیتی بین مطالبِ آنها و ادیانِ الهی وجود ندارد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22507">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-18T15:05:21+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت بهائیت، ازدواج با محارم؛ تهمت یا حقیقت! http://baha19.mihanblog.com/post/1694 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00238.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>در یکی از شبکه‌های مجازی تحت کنترل&nbsp;فرقه‌ی بهائیت، مقاله‌ای در خصوص ازدواج با محارم در بهائیت، منتشر شد. نویسنده‌ی این مقاله مدعی شد که انتساب جواز ازدواج با محارم، به بهائیت، تُهمتی بیش نیست. اما با بررسی منابع بهائی، بدین موضوع پی خواهیم برد که ازدواج با محارم در بهائیت، نه یک تُهمت بی‌دلیل، بلکه یک مستند تلخ است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22336">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-13T05:01:44+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت چرا قبله‌ی بهائیان، مقبره حسینعلی‌بهاء است ؟! http://baha19.mihanblog.com/post/1693 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00248.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>یکی از مبلّغان بهائی در مقام جواب‌تراشی برای این‌که چرا بهائیان باید به سوی قبر حسینعلی نوری نماز بگذارند مدعی شد: اساس تعیین قبله در ادیان گذشته، تبرک آن به پیامبر خاصی است! در پاسخ می‌گوییم، در خصوص&nbsp;تعیین قبله در ادیان، نه مکان آن موضوعیت دارد و نه تبرک آن به پیامبری دلیلش به حساب می‌آید، بلکه صرفاً به خاطر اطاعت از فرمان خداست.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22485">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-13T05:00:56+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت بهائیت و لایحه شوم http://baha19.mihanblog.com/post/1692 <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/11223_3.jpg"></h2> </div> <p dir="RTL">در زمان اسدالله علم، لایحه‌ای به تصویب رسید که بنا بر استدلال امام و علماء موجب نفوذ و سلطه‌ی بهائیت برایران می‌شد. برطبق یکی از مفاد این لایحه افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند؛ که باعث به حاشیه کشیدن قرآن و تضعیف اسلام می‌شد. با هوشیاری امام و علماء این توطئه‌ی شوم در نطفه خفه شد.</p><p dir="RTL"><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22430">ادامه مطلب<br></a></h2> text/html 2017-03-13T04:58:18+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت توجیه غلط گویی‌های باب و بهاء، با استدلال به کتاب المتوکلی! http://baha19.mihanblog.com/post/1691 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00144_0.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>مبلّغان بهائی، در توجیه غلط نویسی‌های پیشوایان خود (در انتقال لغات غیرعربی، به نوشته‌های عربی‌شان)، با استدلال به کتاب المتوکلی، سعی بر آن داشتند تا این اشکال را به کتاب آسمانی قرآن نیز نسبت دهند. در پاسخ می‌گوییم&nbsp;که بر خلاف انتقالات پیشوایان بهائی، در انتقال کلمات،&nbsp;باید تمامی قواعد&nbsp;رعایت&nbsp;و پیش از انتقال، استعمال آن لغت در زبان جدید، معمول گشته باشد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22360">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-13T04:57:20+01:00 baha19.mihanblog.com رهروان ولایت علت ستیز بهائیت و مسیحیت تبشیری، با تعصبات دینی http://baha19.mihanblog.com/post/1690 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/00249.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>استعمار و جریان‌های وابسته‌ی ضداسلامی، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی خود را در راستای انحراف عقاید مسلمانان و تسلط بر ممالک اسلامی، تعصب دینی پسندیده در میان آنان می‌یابند. از این روی، دو جریان وابسته‌ی بهائیت و مسیحیت تبشیری، تمام همّت خود را در مقابله با جمیع تعصبات (خصوصاً تعصب دینی) گسیل می‌دارند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22504">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div>