تبلیغات
چرا بهائی نیستم - معرفی تشکیلات جاسوسی بهاییت
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در دوره شوقی افندی همزمان با ایجاد اسراییل در سرزمین های اشغالی، بهاییت هم اقدام به ایجاد سازمان تشکیلات اداری بیت العدل بهایی در اسراییل نمود
سازمان جاسوسی بهایی

شوقى افندى در ایام ریاست خود به تقلید از اروپاییان به بهائیت صورت تشكیلات حزبى داد و همزمان با ایجاد اسراییل در سرزمین های اشغالی، بهاییت هم اقدام به ایجاد سازمان تشکیلات اداری بیت العدل بهایی در اسراییل نمود و محافل منتخب محلى و ملى به وجود آورد و در برخى كشورها آنها را به عنوان محافل مذهبى یا حتى شركتهاى تجارتى به ثبت رساند. روحیه خانم همسر شوقى در این باره مى نویسد: «میل مبارك آن است كه …. محفل را به اسم جمعیت دینى و اگر نشد به عنوان هیئتى تجارتى تسجیل نمایند.»

به نظر مى رسد به سبب همین تشكیلات ادارى و حزبى است كه تاكنون بهائیت توانسته است باقى بماند. یك نظام كنترل اجتماعى نیز در این تشكیلات تعبیه شده بود و هر كس مخالف میل شوقى كارى مى كرد ابتدا از این تشكیلات اخراج مى شد كه به آن «طرد اداری» مى گفتند و سپس از جامعه بیرون مى شد كه آن را «طرد روحانی» مى خواندند. بسیاری كسان گرفتار چنین مجازاتى شدند.

بیت العدل شامل هیأت مشاورین قاره ای ، به عنوان یکی از واحدهای وابسته به دار التبلیغ بین المللی ، در قالب قاره های آسیا ، اروپا ، امریکا و افریقا و اقیانوسیه از طریق هیأتها ، معاونت خود ، مدیریت محافل ملی کشورها را بر عهده دارد . این هیأتها ، علاوه بر مدیریت محافل ملی کشورها ، دو وظیفه عمده صیانت از تشکیلات و جامعه بهائی و تبلیغ و نشر مرام بهائیت را نیز عهده دار می باشد

محافل روحانی ملی و محلی
در حال حاضر جامعه بهائی در صورت امکان در هر شهری یک گروه نه نفره به نام «محفل روحانی محلی» انتخاب می‌کنند به این ترتیب که انتخاب اعضای محافل به صورت رای مخفی و آزاد است و بدون کاندیدا و تبلیغات. بهائیان ساکن هر شهر و روستا ، چنانچه به حد نصاب نه نفر برسند ، ملزمند محفل محلی برپا نمایند محفل محلی ، همانند محفل ملی ، مرکب از نه نفر ، و در واقع ، زیر مجموعه محفل ملی است و از تمامی اختیارات و وظایف لازم برای اداره و کنترل بهائیان تحت حوزه خود برخوردار می باشد [۱]

نمایندگان منتخب حوزه فعالیتی این محافل اعضای «محفل روحانی ملی» را از بین کلیه اعضای جامعه بهائی آن کشور انتخاب می‌کند. محفل ملی در واقع رابط جامعه بهائی هر کشور با بیت العدل ، و مجری سیاست ها و اهداف بیت العدل در آن کشور است تبعیت از دستورات محفل ملی بر بهائیان آن کشور واجب است و تخلف از آن دستورات ، محرومیت های گسترده ای را در پی دارد ومتخلفان به اشد وجه مجازات میشوند (اخیراً بر اثر فشارهای موجود ، در این مجازاتها تجدید نظر هائی شده است)

و اعضای محافل ملی هستند که ۹ نفر اعضای بیت العدل اعظم الهی را انتخاب می‌کنند، که در صدر این محافل قرار دارد.
محفل‌های محلی و ملی طبق وصایای شوقی افندی به جای بیت‌العدل‌ های محلی و ملی تا آمادگی جوامع برای بر پا کردن گروه مذکور برقرار خواهند بود. اعضای محافل می‌توانند مذکر یا مونث باشند.

بدرستی معلوم نیست که نخستین محفل روحانی در جهان در کجا تشکیل شد. پس از ارسال کتاب اقدس به ایران که در آن بهاء الله به تشکیل بیت عدل خصوصی در هر شهر دستور داده بود  مجمعی مشتمل بر برخی از بهائیان سرشناس طهران در سال ۱۲۹۴ (۱۸۷۷) تشکیل شد که سه سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۰ به صورت رسمی تری درآمد. این مجمع انتخابی نبود و اعضای دیگری نیز به آن اضافه میشد. عبدالبهاء در سال ۱۳۱۵ ه.ق (۱۸۹۷-۸) دستور داد که ایادی امرالله محفل روحانی مرکزی طهران را تشکیل دهند. نخستین مجمع شورای بهائیان امریکا در کنوشا ویسکونسین یا نیویورک در ۱۸۹۷ یا ۱۸۹۸ تشکیل شد. بنابراین محفل روحانی بهائیان عشق آباد را که در سال ۱۳۱۳ هـ.ق برابر با ۱۸۹۵۸۶ تأسیس شد باید نخستین محفل روحانی در جهان بهائی به شمار آورد [۲]

بیت العدل و بحران عدم مشروعیت
یکی دیگر از معضلات لاینحل بهائیت بحران مشروعیتی است که برای بیت العدل به عنوان مهم ترین و بالاترین نهاد مذهبی این فرقه بعد از مرگ شوقی افندی به وجود آمده است و امروز پس از پنجاه سال این تشکیلات عریض و طویل به جز توجیهات فاقد ارزش استدلال ، پاسخی برای مخالفین خود که بسیاری از آنها افرادی معتقد به بهاءالله هستند نیافته است

عبدالبها در پایان عمر با نوشتن الواح وصایای خود برای رهبری و ریاست بهائیان قرار تازه ای نهاد و سلسله ولایت  امر الله را تاسیس نمود . او در این  الواح مدعی شد که اولیاء امربهائی ۲۴ نفرهستند «.... در هر دوری اوصیا و اصفیا دوازده نفر بودند در ایّام حضرت یعقوب دوازده پسر بودند و در ایّام حضرت موسی دوازده نقیب رؤسای اسباط بودند و در ایّام حضرت مسیح دوازده حواری بودند و در ایّام حضرت محمّد دوازده امام بودند . و لکن در این ظهور اعظم بیست و چهار نفر هستند دو برابر جمیع زیرا عظمت این ظهورچنین اقتضا نماید  ....» [۳]

و پس از دیگری خواهند آمد و هریک باید جانشین خود را تعیین نماید و ایشان روشن کننده آثار بهائی و مرجع مطاع همگانی و رئیس دائمی محلس بیت العدل هستند [۴]. بر اساس این نوشته ادعا ، اولین ولی امر شوقی آفندی می باشد و پس از او ۲۴ نفر سلسله اولیاء امر در نسل فرزند ذکور و بکر او خواهد بود.

عبدالبها در الواح و وصایا  شوقی افندی را با لقب ولی امر الله  ۱۹۵۷-۱۹۲۱) به عنوان جانشین خود برگزید که این اولین ولی امر از سلسله ولی امرهای بیست و چهارگانه خیالی عبدالبهاء بود که همواره باید برابر دستورالعمل هائی که عبدالبها از آیات بهاءالله استخراج میکرد در رأس بیت العدل به عنوان تنفیذ کننده قوانین مصوبه ، حضور داشته باشد دستور عبدالبها این است  :....ولیّ ‏امراللّه رئیس مقدّس این مجلس و عضو اعظم ممتاز لاینعزل و اگر در اجتماعات بالذّات حاضر نشود نایب و وکیلی تعیین فرماید .... این بیت عدل مصدر تشریعست و حکومت قوّه تنفیذ. تشریع باید مؤیّد تنفیذ گردد و تنفیذ باید ظهیر و معین تشریع شود [۵]

اما به دنبال درگذشت شوقی افندی، جامعه بهائی فاقد رهبری از نسل بهاالله شد و بخش عمده بهائیان بدون توجه به اهمیت ولی امر در نظم اداری امرالله رهبری بیت العدل بدون ولی امر را براحتی پذیرفتند در حالیکه بنا به نظر شوقی بیت العدل بدون وجود ولی امر سازمانی فلج محسوب میشود :
موسسات سه گانه الواح مبارک وصایا:  ولی امرالله مبین آیات الله است، بیت عدل عمومی (بین المللی) قانونگذار است وایادی امرالله از راه تحقیقات  و نمونه بودن زندگی و منش خود به تدریس و تبلیغ میپردازند. چنانچه یکی  از این مو سسات از فعالیت باز ماند نظم اداری امرالله فلج خواهد شد. [۶]

بخش دیگر بهائیان که به بهاییان ارتدكس نامیده می شوند بیت العدل حیفا را فاقد مشروعیت میدانند اصلی ترین دلیل انها نبود ولی امر مصون از خطا در راس این موسسه است .بیت العدل بصورت كاملا غیر قانونی وظایف ولی امر را بر بهاییان اعمال میكند و با ابزار قرون وسطایی طرد راه هرگونه انتقاد را بر خود بسته است . بیت العدل مبارزه وسیعی را با بهاییان ارتدكس اغاز نموده اما جامعه بهاییان ارتدكس با نصوص و متون غیر قابل انكار بی پایگی و لرزان بودن انرا بر همگان اشكار نموده اند ناگفته نماند که هر چند بهائیان ارتودکس با این مبارزه جانانه، بنای بیت العدل را به سوی ویرانی میرانند مع الاسف خودشان نیز در چنبره توهمات منتظر وعده های دروغین عبدالبهاءنشسته اند

در وب سایت بهائیان ارتودکس ایران آمده است :
 در حال حاضر که نزدیک به زمان نزول کتاب مستطاب اقدس است و احکام آن هنوز کاملأ اجرا نمیشود وضع احکام جدیدی مورد ندارد لهذا بیت عدل عمومی یا بیت عدل اعظم (حقیقی) در آینده در میقات معین بنا به اراده الهی منطبق با مفاد الواح وصایای حضرت عبدالبهاء تشکیل خواهد شد. [۷]

 

 

مقاله مرتبط:

اعضای جدید بیت العدل بهائیان انتخاب شدند

بحران مشروعیت تشکیلاتی در بهاییت

تشکیلات بهاییت

محفل روحانی

بیت العدل

 

پی نوشت :

۱.در جستجوی حقیقت علیرضا روزبهانی ص ۱۱۵
۲.جامعه بهائی عشق آباد دکتر موژان مؤمن ، ص  ۳۰۳برگرفته از سایت بهائی پژوهشگاه به آدرس WWW.PAZHUHESHNAMEH.ORG).
۳.عبدالبها ،مفاوضات نسخهPDF از کتابخانه الکترونیکی جامع آثار بهائی ص۴۵و ۴۶
۴.احمد یزدانی نظر اجمالی در دیانت بهائی  صفحه ۶۶
۵.گنجینه حُدود و احکام  تألیف و تنظیم عبدالحمید اشراق خاوری مؤسّسهء ملّی مطبوعات امری نشر سوم - ١٢٨ بدیع ص ٢١٧
۶.یادداشتهای حیفا سخنان شوقی افندی نوشته روحیه خانم  صفحه ۲۹
۷.دریافت از سایت بهائیان ارتودکس ایران به آدرس:WWW.IRANBAHAI.BLOGFA.COM

 

طبقه بندی: تشکیلات در بهاییت،  معرفی بهاییت،  بهاییت و استعمار،  تاریخ بهاییت، 
برچسب ها: بهاییت، بهایی، بیت العدل، محافل بهایی، بهاییان ارتدوکس، شوقی، شوقی افندی، بهاءالله، عبدالبهاء،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 خرداد 1392 توسط antibahai