تبلیغات
چرا بهائی نیستم - سومین عقیدۀ جنجالی
از دیگر اندیشه های احسائی ، اعتقاد به حیات امام زمان علیه السلام بدون جسد عنصری و با بدن هورقلیایی است.

« هورقلیا از کلمۀ عبری هبل قرنیم گرفته شده. هبل به معنای هوای گرم، بخار، تنفس و قرنیم به معنای درخشش و شعاع است.

که این ترکیب به معنای تشعشع بخار است. شیخ ابوالقاسم خان ابراهیمی در تنزیة الاولیاء به نقل از ملا هادی سبزواری آورده است:

هورقلیا هم عالمی از عوالم است که خداوند خلق فرموده است. مراد از آن عالم اجمالاً عالم مثال است به معنای عالم صور...

عالم هورقلیا چون فوق این اقالیم است و از حدود ظاهر این اقالیم خارج است اقلیم ثامنش گویند:" لغت نامۀ دهخدا "»

وی معتقد است که آن حضرت با بدن غیر عنصری و هورقلیایی در شهر جابلقا و جابرسا زندگی می کند. آن امام را زنده و در عالم هورقلیا می داند." محمد کریم خان کرمانی ، ارشادالعوام ، ص 151 "

او می گوید:

« امام زمان علیه السلام هنگام غیبت در عالم هورقلیا است و هرگاه بخواهد به اقالیم سبعه تشریف بیاورد، صورتی از صورت های این اقالیم را می پوشد و کسی او را نمی شناسد.

 جسم، زمان و مکان ایشان، لطیف تر از علام اجسام و از عالم مثال است.»" جوامع الکلم، رسالۀ رشتیه، قسمت 3، ص 100"

به عقدیۀ اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه، این نظریه در واقع به معنای انکار امام زمان علیه السلام در روی زمین است؛

زیرا اگر مراد آن است که حضرت مهدی علیه السلام در علام مثال و برزخ زندگی می کند، آن چنان که آنان قبر را از عالم هورقلیا می دانند؛

پس آن حضرت، حیات با بدن عنصری ندارد و حیات او مثل حیات مردگان در علام برزخ است؛

این مطلب با احادیث متواتر«عدم خلوّ زمین از حجت»سازگاری ندارد. ضمن این که این اعتقاد با ادلّۀ عقلی موجود بر ضرورت وجود امام زمان علیه السلام در این عالم نیز مناسبت ندارد.

پس ادعای وی هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارد. بلکه طبق نصوص قطعی، مهدی موعود علیه السلام در همین علام خاکی و با بدن عنصری به زندگی طبیعی خود ادامه می دهد تا روزی که بنابر مشیت الهی قیام و ظهور فرماید.
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 توسط علمدار خیرالدین